close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY UDZIELANIA POLSKICH KREDYTÓW RZĄDOWYCH

 • W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi polskich kredytów rządowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że niezbędne informacje na ten temat zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod następującym adresem:

   

  http://www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie-eksportu/kredyty-rzadowe/informacje-podstawowe

   

  Zasady zawierania międzyrządowych umów w sprawie udzielenia kredytu rządu polskiego rządom innych krajów oparte są o przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 ze zm.). Pierwszym krokiem jest oficjalne wystąpienie strony rządowej potencjalnego kredytobiorcy skierowane do rządu RP. Następnie prowadzone są negocjacje umowy o udzieleniu kredytu, podczas których ustala się warunki jego udzielenia i zapisy umowy międzyrządowej. Na tym etapie uzgadniany jest m.in. zakres dostaw planowanych do finansowania w ramach kredytu w oparciu o prezentowanie potrzeb kredytobiorcy. Wprawdzie obszary, których rozwój miałby być wspierany poprzez projekty realizowane w oparciu o kredyt są przedmiotem uzgodnień w ramach ww. negocjacji , jednakże wachlarz tych obszarów definiowany jest przez wytyczne OECD w odniesieniu do pomocy wiązanej, a wybór projektów, a zarazem ich wykonawców leży w gestii strony przyjmującej.

  Zgodnie z warunkami zawieranych umów międzyrządowych strona polska otrzymuje z kraju kredytobiorcy kontrakt handlowy zawarty pomiędzy  polskim eksporterem i importerem z tego kraju wraz z wnioskiem o zatwierdzenie kontraktu handlowego do realizacji w ramach zawartej umowy finansowej. Wynegocjowane i podpisane kontrakty eksportowe w ramach umowy muszą być zaakceptowane przez właściwe władze obu stron zgodnie ze stosowną procedurą określoną w podpisanej międzyrządowej umowie kredytowej.

  Podmioty, które zostały wstępnie wskazane przez państwo-kredytobiorcę jako potencjalni wykonawcy projektów w ramach pomocy wiązanej, podlegają ocenie strony polskiej na bazie kryteriów OECD dotyczących pomocy wiązanej, zawartych w:

   

  Arrangements on Officialy Supported Export Credits (http://www.oecd.org/trade/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm ),

   

  Ex Ante Guidance for Tier Aid - http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=td/pg(2005)20&doclanguage=en ,

   

  DAC Principles for Project Appraisal, DAC Guidelines on Aid and Environment, Good Practices for Environmental Impact Assessment of Development Project),

   

  Jak również przedsiębiorcy muszą spełniać następujące kryteria, weryfikowane przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Gospodarki:

   

  • posiadać  siedzibę na terytorium RP;
  • przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz składkami ZUS;
  • wykazywać dodatni wynik finansowy w okresie ostatnich 3 lat i załączyć sprawozdania finansowe za te okresy;
  • prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju przez okres minimum 3 lat;
  • legitymować się doświadczeniem w realizacji projektów z danej dziedziny, potwierdzonym referencjami od zamawiających;
  • są zobowiązane zapoznać się z treścią i podpisać dwa oświadczenia eksportera, informujące o:

    

  • zasadach realizacji indywidualnego kontraktu w ramach międzyrządowej umowy kredytowej,
  • braku przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego przy zawieraniu kontraktu eksportowego.

  Strona polska nie wskazuje więc ani nie narzuca krajowi kredytobiorcy polskich operatorów kontraktów handlowych do finansowania w ramach tego rodzaju umów. Wybór kontraktów eksportowych oraz kontrahentów proponowanych do finansowania w ramach kredytu rządowego należy do kredytobiorcy – zgodnie z obowiązującymi w danym kraju regulacjami.

  Rolą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w procesie jest ocena sytuacji politycznej w danym kraju, któremu planowane jest udzielenie kredytu, zgodności danego kierunku geograficznego z priorytetami  współpracy rozwojowej oraz szerzej, priorytetami polityki zagranicznej.

  Ocena dotyczy więc zasadności udzielania kredytu w kontekście kraju przeznaczenia, nie jego wysokości ani też beneficjentów. Rolą placówek zagranicznych w procesie jest wsparcie administracji rządowej przy negocjowaniu umowy o kredycie, jak również standardowe wsparcie dla polskich  podmiotów gospodarczych, udzielane na ich prośbę w ramach realizacji zadań w zakresie dyplomacji ekonomicznej.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: