close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • 5. OPŁATY KONSULARNE - BEJRUT

 • Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

  Opłaty przyjmowane są w kasie w funtach libańskich w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: wyłącznie gotówka.

  Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie konsulatu/wydziału konsularnego stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

   

  TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

  Opłaty obowiązują od 01-01-2016

   

   

  Poz.

  Rodzaj czynności

  Opłata w LBP

  Uwagi

  2. SPRAWY OBYWATELSKIE

   

  2.01

  PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM AKTU NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO LUB ZAWIADOMIENIA O ODMOWIE NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  594000.00

   

  66000.00

  ROZPORZĄDZENIE - NADANIE OBYWATELSTWA

  2.02

  PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI O PRZYWRÓCENIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  66000.00

   

  2.03

  PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O POTWIERDZENIE POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI W TEJ SPRAWIE

  132000.00

   

  2.04

  PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM ZAWIADOMIENIA O WYRAŻENIU TAKIEJ ZGODY

  594000.00

   

  2.05

  PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ W TRYBIE ART. 9 UST. 2 USTAWY Z DNIA 2 KWIETNIA 2009 R. O OBYWATELSTWIE POLSKIM (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 161)

  49500.00

   

  9.01

  DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

  148500.00

   

  9.02

  DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

  49500.00

   

  3. SPRAWY PASZPORTOWE

   

  1.01

  WYDANIE PASZPORTU

  181500.00

   

  1.02

  WYDANIE PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 13. ROKU ŻYCIA

  115500.00

   

  1.03

  WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO OSOBIE, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU UKOŃCZYŁA 18., A NIE UKOŃCZYŁA 70. ROKU ŻYCIA

  66000.00

   

  1.04

  WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO OSOBIE MAŁOLETNIEJ

  49500.00

   

  1.05

  WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO NA CZAS OCZEKIWANIA NA DORĘCZENIE PASZPORTU SPORZĄDZONEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSOBIE, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 70. ROKU ŻYCIA

  24750.00

   

  1.06

  WYDANIE PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAŻNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH PRZEZ JEGO POSIADACZA

  544500.00

   

  1.07

  WYDANIE PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAŻNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 13. ROKU ŻYCIA, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH PRZEZ OPIEKUNA OSOBY MAŁOLETNIEJ

  346500.00

   

  1.08

  WYDANIE DRUGIEGO PASZPORTU

  181500.00

   

  3.05

  WYDANIE TYMCZASOWEGO POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

  49500.00

   

  3.06

  WYDANIE TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY, OKREŚLONEGO W DECYZJI RADY Z DNIA 25 CZERWCA 1996 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY (96/409/WPZIB) (DZ.U. L 168 Z 6.7.1996 R., STR. 4 – 11)

  49500.00

   

  9.01

  DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

  148500.00

   

  9.02

  DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

  49500.00

   

  4. SPRAWY PRAWNE

   

  0.20

  WYSTAWIENIE, PRZEDŁUŻENIE LUB UZUPEŁNIENIE KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ

  82500.00

   

  0.30

  POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO EPUAP

  0.00

   

  0.50

  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO

  0.00

   

  4.01

  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZYWÓZ ALBO PRZEWÓZ PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONI I AMUNICJI ALBO WPIS W EUROPEJSKIEJ KARCIE BRONI PALNEJ

  99000.00

   

  4.02

  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWIEZIENIE PRZEZ LUB NA TERYTORIUM RP ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH

  82500.00

   

  4.03

  WYDANIE INNEGO ZAŚWIADCZENIA NIŻ OKREŚLONE W POZYCJACH 4.01-4.02 TARYFY OPŁAT KONSULARNYCH

  49500.00

   

  5.01

  DORĘCZENIE DOKUMENTU PRZEKAZANEGO PRZEZ ORGAN KRAJOWY NA ZŁOŻONY BEZPOŚREDNIO W TYM ORGANIE WNIOSEK OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ ZA GRANICĄ

  49500.00

   

  5.02

  WYDOBYCIE ZA GRANICĄ I PRZESŁANIE DO KRAJU NA WNIOSEK OBYWATELA POLSKIEGO DOKUMENTU INNEGO NIŻ PAPIERY WARTOŚCIOWE (WRAZ Z JEGO EWENTUALNĄ LEGALIZACJĄ)

  49500.00

   

  5.03

  PRZYJĘCIE PISMA I PRZEKAZANIE DO KRAJU DROGĄ URZĘDOWĄ, JEŻELI ZŁOŻENIE TEGO PISMA U KONSULA SKUTKUJE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI, ZACHOWANIEM TERMINU W POSTĘPOWANIU

  33000.00

   

  5.04

  PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU W KRAJU WNIOSKU O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

  82500.00

   

  6.01

  LEGALIZACJA DOKUMENTU

  49500.00

   

  6.02

  SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM LUB UWIERZYTELNIONYM ODPISEM TEGO DOKUMENTU, A TAKŻE SPORZĄDZENIE WYPISU, ODPISU LUB WYCIĄGU Z AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ KONSULA I PRZECHOWYWANEGO W URZĘDZIE KONSULARNYM

  99000.00

   

  6.03

  POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM DOKUMENTEM

  49500.00

   

  6.04

  POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU LUB ZNAKU RĘCZNEGO

  49500.00

   

  6.05

  POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

  49500.00

   

  6.06

  SPORZĄDZENIE AKTU NOTARIALNEGO

  330000.00

   

  6.07

  WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

  49500.00

   

  6.08

  SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI - ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA

  148500.00

   

  6.09

  SPRAWDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI - ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA

  49500.00

   

  6.10

  SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO LUB INNYCH DOKUMENTÓW O TREŚCIACH POWTARZALNYCH

  49500.00

   

  7.01

  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZED KONSULEM, PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O WSTĄPIENIU W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ORAZ OŚWIADCZEŃ W SPRAWIE NAZWISKA NOSZONEGO PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA I NAZWISKA DZIECI ZRODZONYCH Z TEGO MAŁŻEŃSTWA, SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZYJĘCIA PRZEDMIOTOWYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ PRZEKAZANIE GO DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU ORAZ DORĘCZENIE ODPISU AKTU MAŁŻEŃSTWA

  825000.00

   

  7.02

  PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU OD OSOBY ZAMIERZAJĄCEJ ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZAPEWNIENIA, ŻE NIE WIE O ISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

  82500.00

   

  7.03

  WYDANIE I DORĘCZENIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

  82500.00

   

  7.04

  WYDOBYCIE Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU I DORĘCZENIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

  82500.00

   

  7.05

  PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO UZNANIA OJCOSTWA WRAZ Z EWENTUALNYM WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA O UZNANIU I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO

  82500.00

   

  7.06

  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z TRANSKRYPCJĄ LUB ODTWORZENIEM ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO ORAZ DORĘCZENIE ODPISU POLSKIEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO NA TEJ PODSTAWIE

  82500.00

   

  7.07

  PRZYJĘCIE DO PROTOKOŁU OŚWIADCZEŃ I PRZEKAZANIE DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU WNIOSKU O REJESTRACJĘ URODZENIA LUB ZGONU ORAZ DORĘCZENIE ODPISU AKTU URODZENIA LUB ZGONU

  82500.00

   

  7.08

  PRZYJĘCIE DO PROTOKOŁU OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY IMIENIA LUB NAZWISKA ORAZ PRZEKAZANIE GO DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU

  82500.00

   

  7.09

  PRZYJĘCIE WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA WRAZ Z PRZEKAZANIEM DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU I DORĘCZENIEM DECYZJI

  82500.00

   

  7.10

  WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO

  49500.00

   

  8.01

  WYDANIE TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI STATKU (ŚWIADECTWO O BANDERZE)

  396000.00

   

  8.02

  PRZYJĘCIE OD KAPITANA STATKU PROTESTU MORSKIEGO ALBO SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU WYPADKU W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

  495000.00

   

  8.03

  WYSTAWIENIE LUB POTWIERDZENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU LUB KARTY BEZPIECZEŃSTWA STATKU LUB PRZEDŁUŻENIE ŚWIADECTWA W ZAKRESIE OCHRONY MORZA PRZED ZANIECZYSZCZENIEM PRZEZ STATKI

  330000.00

   

  8.04

  WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ŻEGLUGI MORSKIEJ LUB ŚRÓDLĄDOWEJ

  66000.00

   

  9.01

  DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

  148500.00

   

  9.02

  DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

  49500.00

   

  5. SPRAWY WIZOWE

   

  0.01

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN

  99000.00

   

   

  0.04

  WIZY SCHENGEN - TRYB SPECJALNY (DZIECI 6-12)

  57750.00

   

  3.01

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ

  99000.00

   

  3.02

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ

  99000.00

   

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
  4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

   

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
  4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

   

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: