close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • 1. KONTAKT

 •  

   

  Adres: 

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie

  Referat Konsularny

   

  Ave. President Suleiman Frangieh 52

  P.O. Box 40-215 Baabda, Beirut

   

  Tel.:                 (+961) 5-468-591, (+961) 5-468-152, (+961) 5-924-881
  Fax:                 (+961) 5-924-882

   

  E-mail: bejrut.wk.dyzurny@msz.gov.pl

   

  http://www.bejrut.msz.gov.pl/

   

  Telefon alarmowy/dyżurny - wyłącznie w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji konsula

   

  - w libańskiej strefie numerowej  tel. 7 100 29 15

  - połączenie w ruchu międzynarodowym tel. 00961 7 100 29 15

  Pod telefonem alarmowym/dyżurnym nie są udzielane informacje nt. procedur wizowych, paszportowych, prawnych, itp.

   

  Mapa Google: szukaj na mapie

   

  Przyjęcia interesantów w sprawach konsularnych:

  Uprzejmie informujemy, że wszystkie sprawy/wizyty w konsulacie muszą być umówione poprzez rejestrację na https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Sprawy wizowe:

  poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 09.00 - 13.00

  Obowiązuje rejestracja wniosku na stronie www.e-konsulat.gov.pl

   

  Sprawy paszportowe, prawne, obywatelskie i inne:

  środy w godz. 9:00 – 15:30

  piątki w godz. 09:00-13:00

  Obowiązuje rejestracja wizyty na stronie  www.e-konsulat.gov.pl

   

  W sprawie skarg i wniosków*

  Ambasador (lub upoważniona przezeń osoba)

  Przyjmuje w środy, w godz. 10:00-11:00

   

  (*nie dotyczy decyzji wizowych; )

   

  Urząd jest nieczynny w soboty oraz niedziele oraz w dni oficjalnie wolne od pracy w Polsce
  i Libanie.

   

  Kompetencja terytorialna Ambasady RP w Bejrucie obejmuje terytorium Republiki Libańskiej.

   

   

  1.1.     Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:
   

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

   Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

   W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres: 

    

   Konsul RP w Bejrucie

   Av. President Suleiman Frangieh, 52

   Baabda – PO.Box 40-215, Lebanese Republic

    

   Wniosek powinien zawierać:   

   1.imię i nazwisko składającego wniosek

   2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada)

   3.obywatelstwo

   4.datę i miejsce urodzenia

   5.miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania)

   6.przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek

   7.podpis osoby składającej wniosek.

    

   W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

   -pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

   -pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

   -pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

    

   Odmowa udostępnienia danych osobowych

   W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

   a. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

   b. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.        

   Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia 

    

   Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

    

   Przypominamy, że każdej osobie, której dane są przetwarzane w systemie VIS (Visa Information System) przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w tym zbiorze danych. Więcej informacji na temat znajdą Państwo tutaj (http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/57656,Prawo-osob-do-informacji.html)

    

   1.2.        Prawo do informacji przetwarzanych w SIS i VIS

  • Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

    

   Prawo do informacji

   Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

   czy zbiór istnieje,

   od kiedy dane są przetwarzane,

   jakie jest źródło pozyskania danych,

   w jaki sposób dane są udostępniane,

   jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

   w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

   Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

    

   W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres: 

    

   Centralny Organ Techniczny KSI
   Komenda Główna Policji
   Puławska 148/150
   02-624 Warszawa

   Polska                                                  

    

   Wniosek powinien zawierać:    

   • imię i nazwisko składającego wniosek
   • numer PESEL (jeżeli osoba posiada)
   • obywatelstwo
   • datę i miejsce urodzenia
   • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania)
   • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek
   • podpis osoby składającej wniosek.

    W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

    Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

    Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

    -       pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

    -       pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie,

    -      pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

    Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

     

    Odmowa udostępnienia danych osobowych

    W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

    ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

    zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

    zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

    istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób. 

           

    Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

    Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

     

    Prawo do wniesienia skargi

    Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

     

    Adres do korespondencji:

    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

    ul. Stawki 2

    00-193 Warszawa

    Polska

    e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

    http://www.giodo.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: