close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • 14.SPRAWY WIZOWE

 •  

  INFORMACJE OGÓLNE

  1. Zasady składania wniosku wizowego:

  WIZA SCHENGEN

  Aplikacje wizowe powinny być składane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą planowanej wizyty.

   

  Wniosek wizowe są rozpatrywane w okresie 15 dni. Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych, bądź termin rozpatrzenia może ulec wydłużeniu jeśli zaistnieją ku temu przesłanki.

   

  Wiza nie gwarantuje wjazdu na teren RP i terytorium państw Schengen. Każdorazowo decyzję
  o zezwoleniu na wjazd posiadacza wizy podejmuje straż graniczna.

   

  Wszystkie dokumenty składane wraz z wnioskiem wizowym w języku arabskim powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów.

   

  Konsul może na każdym etapie procedury wizowej poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

   

   

  DOCUMENTY WYMAGANE PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU O WIZĘ SCHENGEN

  1.Wypełniony w systemie  www.e-konsulat.gov.pl wniosek wizowy, wydrukowany i podpisany przez osobę aplikującą.

  2. Paszport/dokument podróży wraz z fotokopiami stron zawierającymi dane osobowe oraz fotokopiami stron z innymi wizami.

  -paszport powinien zawierać co najmniej dwie całkowicie wolne strony,

  -ważność paszportu musi być dłuższa niż 3 miesiące od dnia planowanego wyjazdu ze strefy Schengen,

  -paszport powinien być wydany w ciągu ostatnich 10 lat. Dokumenty podróży z wpisywanymi odręcznie przedłużeniami ważności nie są akceptowane.

   

  3. Jedna fotografia  - zrobiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

   

  4. Ważne ubezpieczenie medyczno-podróżne

   

  - ubezpieczenie powinno obejmować cały okres pobytu w strefie Schengen oraz być ważne na wszystkie kraje Schengen. Ubezpieczenie to powinno pokrywać wszelkie wydatki jakie mogą wyniknąć z konieczności pobytu w szpitalu, udzielenia szczególnej asysty medycznej, śmierci (minimalna wymagana kwota ubezpieczenia to 30 000 euro),

   

  - wnioski o wizy wielokrotnego wjazdu – ubezpieczenie powinno pokrywać okres pierwszego planowanego pobytu na terytorium państw Schengen. Ponadto osoba aplikująca powinna podpisać zobowiązanie znajdujące się w aplikacji wizowej, potwierdzające posiadanie ubezpieczenia medycznego obejmującego kolejne podróże w ramach wydanej wizy wielokrotnego wjazdu,

   

  - wniosek wizowy w celu podjęcia pracy na terytorium RP – ubezpieczenie powinno pokrywać pierwsze trzy miesiące pobytu (rozpoczynające się w pierwszym dniu podróży).

   

   

  DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

  1.dowód prawa pobytu na terytorium Libanu (ifadat sakan)

  2. wyciąg z rejestru rodzinnego (ihraj qeyd ‘ailee)

  3. poświadczenie dokonania rezerwacji środków transportu

  - dokument/wydruk dokonania rezerwacji lotniczej. W przypadku podróży do kilku krajów Schengen należy przedstawić rezerwacje wszystkich przelotów, bilety pociągowe, dowody wynajęcia samochodu, inne.

   

  4. poświadczenie zakwaterowania

  - rezerwacja hotelowa/ wynajem domu/kwatery prywatnej. W przypadku osób udających się z wizytą do osób prywatnych należy przedstawić zaproszenie wystawione przez osobę zapraszającą
  w urzędzie wojewódzkim. W przypadku podróży do kilku krajów Schengen należy przedstawić odpowiednie rezerwacje w każdym z tych krajów.

   

  5. zaświadczenie o posiadanych środkach finansowych

  - oryginał wyciągu bankowego przedstawiający operacje bankowe z ostatnich 3 miesięcy, podstemplowany i podpisany przez władze banku.

   

  - w przypadku osoby aplikującej – posiadającej zatrudnienie:

  - potwierdzenia otrzymywanych wynagrodzeń z ostatnich 3 miesięcy

  - umowa o pracę

   

  - w przypadku osoby aplikującej  - właściciela firmy, osoby prowadzącej własną działalność:

  - wyciąg z miejscowego Krajowego Rejestru Gospodarczego

   

  - w przypadku osoby aplikującej  - sponsorowanej:

  - zaproszenie zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim przez sponsora

   

  -w przypadku emerytów

  - potwierdzenia otrzymanych świadczeń emerytalnych z ostatnich 3 miesięcy

   

   

  6. W przypadku osoby małoletniej

  - gdy małoletni podróżuje z jednym rodzicem, jest wymagana pisemna, poświadczona notarialne zgoda drugiego rodzica na podróż dziecka. Wyjątkiem są sytuacje, gdy tylko jeden rodzic posiada pełnię władzy rodzicielskiej.

  - w przypadku podróży małoletniego bez rodziców, obydwoje rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dostarczyć swoje zgody na podróż dziecka poświadczone notarialne.

   - fotokopie dowodów osobistych/paszportów rodziców muszą być dołączone do takich zgód.

   

  Dokumenty dodatkowe

  Wyjazd w celu biznesowym:

  - zaproszenie od firmy w RP, zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim bądź wystawione przez zapraszającą firmę,

  - pismo od pracodawcy osoby aplikującej.

  Obydwa dokumenty powinny zawierać:

  - dane osoby aplikującej o wizę,

  - wymieniony powód podróży,

  - okres planowanego pobytu,

  - miejsce planowanego pobytu.

   

  Wyjazd w celu podjęcia nauki, prowadzenia badań naukowych, odbycia stażu:

  - zaświadczenie o przyjęciu na kurs/staż etc lub pismo od instytucji przyjmującej,

  - legitymacja studencka/ dowód zatrudnienia w instytucji wysyłającej.

   

  Wyjazd w celu turystycznym:

  - rezerwacje hotelowe, plany podróży.

   

  Odwiedziny u rodziny/znajomych:

  - zaproszenie z urzędu wojewódzkiego wystawione przez stronę zapraszającą,

  - potwierdzenie pokrewieństwa w przypadku wizyty u rodziny,

  - w przypadku zapraszającego nieposiadającego stałego pobytu w RP – należy przedstawić  zaproszenie, w którym jest wymienione miejsce zakwaterowania oraz środki finansowe.

   

  Wyjazd w związku z działalnością kulturalną, sportową  i religijną:

  -zaproszenia, bilety, potwierdzenia udziału.

   

  Wyjazd w związku z leczeniem:

  - zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność podjęcia leczenia na terytorium RP,

  - zaświadczenie o dokonaniu opłaty leczenia lub wykazanie posiadania środków finansowych na jego opłacenie,

  -zaświadczenie ze szpitala, sanatorium polskiego potwierdzające, iż określone leczenie może być wykonane przez te placówki.

   

   

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się na terytorium państw członkowskich (proszę podać link do ustawy, nie do dyrektywy).

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie. Oznacza to, że cudzoziemiec, wnioskujący o wizę do Polski jako członek rodziny obywatela RP (np. małżonek) , nie może powoływać się na tę procedurę. Jego wniosek wizowy jest rozpatrywany w trybie standardowym, podobnie jak innych cudzoziemców, zobowiązanych do posiadania wiz wjazdowych do naszego kraju.

   Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie.

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE i obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

   Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych

   

  Podstawy prawne:

  ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525

  ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   


  [1]Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego (Schengen i krajowego) w Republice Libańskiej wynosi 99.000 LBP.

  W sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   

  DODATKOWE INFORMACJE

   

  Zmiana przepisów Kodeksu Granicznego Schengen

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   

  - czas rozpatrzenia wniosku wizowego to 15 dni,

  - w przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014r., § 1 ust 6.

  - procedura odwoławcza od decyzji odmowy wydania wizy  - wniosek o ponowne rozpatrzenie aplikacji wizowej należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Rozpatrzenie tego wniosku podlega opłacie i wynosi 99.000 LBP.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: