close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • 5A. OPŁATY KONSULARNE - DAMASZEK

 • TABELE OPŁAT KONSULARNYCH

  Obowiązuje od 01-01-2016

   

   

  Poz.

  Rodzaj czynności

  Opłata w USD

  Uwagi

  2. SPRAWY OBYWATELSKIE

   

  2.01

  PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM AKTU NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO LUB ZAWIADOMIENIA O ODMOWIE NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  392.00

   

  44.00

  ROZPORZĄDZENIE - NADANIE OBYWATELSTWA

  2.02

  PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI O PRZYWRÓCENIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  44.00

   

  2.03

  PRZYJĘCIE I OPRACOWANIE WNIOSKU O POTWIERDZENIE POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM DECYZJI W TEJ SPRAWIE

  88.00

   

  2.04

  PRZYJĘCIE WNIOSKU I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO WRAZ Z DORĘCZENIEM ZAWIADOMIENIA O WYRAŻENIU TAKIEJ ZGODY

  392.00

   

  2.05

  PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ W TRYBIE ART. 9 UST. 2 USTAWY Z DNIA 2 KWIETNIA 2009 R. O OBYWATELSTWIE POLSKIM (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 161)

  33.00

   

  9.01

  DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

  98.00

   

  9.02

  DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

  33.00

   

  3. SPRAWY PASZPORTOWE

   

  1.01

  WYDANIE PASZPORTU

  120.00

   

  1.02

  WYDANIE PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 13. ROKU ŻYCIA

  77.00

   

  1.03

  WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO OSOBIE, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU UKOŃCZYŁA 18., A NIE UKOŃCZYŁA 70. ROKU ŻYCIA

  44.00

   

  1.04

  WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO OSOBIE MAŁOLETNIEJ

  33.00

   

  1.05

  WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO NA CZAS OCZEKIWANIA NA DORĘCZENIE PASZPORTU SPORZĄDZONEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSOBIE, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 70. ROKU ŻYCIA

  17.00

   

  1.06

  WYDANIE PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAŻNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH PRZEZ JEGO POSIADACZA

  360.00

   

  1.07

  WYDANIE PASZPORTU PRZED UPŁYWEM TERMINU WAŻNOŚCI DOTYCHCZAS POSIADANEGO PASZPORTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ, KTÓRA W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU NIE UKOŃCZYŁA 13. ROKU ŻYCIA, JEŻELI PASZPORT ZOSTAŁ UTRACONY LUB ZNISZCZONY Z PRZYCZYN ZAWINIONYCH PRZEZ OPIEKUNA OSOBY MAŁOLETNIEJ

  229.00

   

  1.08

  WYDANIE DRUGIEGO PASZPORTU

  120.00

   

  3.05

  WYDANIE TYMCZASOWEGO POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

  33.00

   

  3.06

  WYDANIE TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY, OKREŚLONEGO W DECYZJI RADY Z DNIA 25 CZERWCA 1996 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA TYMCZASOWEGO DOKUMENTU PODRÓŻY (96/409/WPZIB) (DZ.U. L 168 Z 6.7.1996 R., STR. 4 – 11)

  33.00

   

  9.01

  DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

  98.00

   

  9.02

  DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

  33.00

   

  4. SPRAWY PRAWNE

   

  0.20

  WYSTAWIENIE, PRZEDŁUŻENIE LUB UZUPEŁNIENIE KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ

  55.00

   

  0.30

  POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO EPUAP

  0.00

   

  0.50

  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO

  0.00

   

  4.01

  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZYWÓZ ALBO PRZEWÓZ PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONI I AMUNICJI ALBO WPIS W EUROPEJSKIEJ KARCIE BRONI PALNEJ

  66.00

   

  4.02

  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWIEZIENIE PRZEZ LUB NA TERYTORIUM RP ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH

  55.00

   

  4.03

  WYDANIE INNEGO ZAŚWIADCZENIA NIŻ OKREŚLONE W POZYCJACH 4.01-4.02 TARYFY OPŁAT KONSULARNYCH

  33.00

   

  5.01

  DORĘCZENIE DOKUMENTU PRZEKAZANEGO PRZEZ ORGAN KRAJOWY NA ZŁOŻONY BEZPOŚREDNIO W TYM ORGANIE WNIOSEK OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ ZA GRANICĄ

  33.00

   

  5.02

  WYDOBYCIE ZA GRANICĄ I PRZESŁANIE DO KRAJU NA WNIOSEK OBYWATELA POLSKIEGO DOKUMENTU INNEGO NIŻ PAPIERY WARTOŚCIOWE (WRAZ Z JEGO EWENTUALNĄ LEGALIZACJĄ)

  33.00

   

  5.03

  PRZYJĘCIE PISMA I PRZEKAZANIE DO KRAJU DROGĄ URZĘDOWĄ, JEŻELI ZŁOŻENIE TEGO PISMA U KONSULA SKUTKUJE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI, ZACHOWANIEM TERMINU W POSTĘPOWANIU

  22.00

   

  5.04

  PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU W KRAJU WNIOSKU O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

  55.00

   

  6.01

  LEGALIZACJA DOKUMENTU

  33.00

   

  6.02

  SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM ORYGINAŁEM LUB UWIERZYTELNIONYM ODPISEM TEGO DOKUMENTU, A TAKŻE SPORZĄDZENIE WYPISU, ODPISU LUB WYCIĄGU Z AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ KONSULA I PRZECHOWYWANEGO W URZĘDZIE KONSULARNYM

  66.00

   

  6.03

  POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM DOKUMENTEM

  33.00

   

  6.04

  POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU LUB ZNAKU RĘCZNEGO

  33.00

   

  6.05

  POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

  33.00

   

  6.06

  SPORZĄDZENIE AKTU NOTARIALNEGO

  218.00

   

  6.07

  WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

  33.00

   

  6.08

  SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI - ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA

  98.00

   

  6.09

  SPRAWDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI - ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ STRONĘ TŁUMACZENIA

  33.00

   

  6.10

  SPORZĄDZENIE I POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK URZĘDOWY LUB POWSZECHNIE UŻYWANY W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM LUB Z JĘZYKA URZĘDOWEGO LUB POWSZECHNIE UŻYWANEGO W PAŃSTWIE PRZYJMUJĄCYM NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO LUB INNYCH DOKUMENTÓW O TREŚCIACH POWTARZALNYCH

  33.00

   

  7.01

  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZED KONSULEM, PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O WSTĄPIENIU W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ORAZ OŚWIADCZEŃ W SPRAWIE NAZWISKA NOSZONEGO PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA I NAZWISKA DZIECI ZRODZONYCH Z TEGO MAŁŻEŃSTWA, SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZYJĘCIA PRZEDMIOTOWYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ PRZEKAZANIE GO DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU ORAZ DORĘCZENIE ODPISU AKTU MAŁŻEŃSTWA

  545.00

   

  7.02

  PRZYJĘCIE I PRZEKAZANIE DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU OD OSOBY ZAMIERZAJĄCEJ ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZAPEWNIENIA, ŻE NIE WIE O ISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

  55.00

   

  7.03

  WYDANIE I DORĘCZENIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

  55.00

   

  7.04

  WYDOBYCIE Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU I DORĘCZENIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

  55.00

   

  7.05

  PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO UZNANIA OJCOSTWA WRAZ Z EWENTUALNYM WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA O UZNANIU I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO

  55.00

   

  7.06

  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z TRANSKRYPCJĄ LUB ODTWORZENIEM ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO ORAZ DORĘCZENIE ODPISU POLSKIEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO NA TEJ PODSTAWIE

  55.00

   

  7.07

  PRZYJĘCIE DO PROTOKOŁU OŚWIADCZEŃ I PRZEKAZANIE DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU WNIOSKU O REJESTRACJĘ URODZENIA LUB ZGONU ORAZ DORĘCZENIE ODPISU AKTU URODZENIA LUB ZGONU

  55.00

   

  7.08

  PRZYJĘCIE DO PROTOKOŁU OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO ZMIANY IMIENIA LUB NAZWISKA ORAZ PRZEKAZANIE GO DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU

  55.00

   

  7.09

  PRZYJĘCIE WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA WRAZ Z PRZEKAZANIEM DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRAJU I DORĘCZENIEM DECYZJI

  55.00

   

  7.10

  WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO

  33.00

   

  8.01

  WYDANIE TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI STATKU (ŚWIADECTWO O BANDERZE)

  262.00

   

  8.02

  PRZYJĘCIE OD KAPITANA STATKU PROTESTU MORSKIEGO ALBO SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU WYPADKU W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

  327.00

   

  8.03

  WYSTAWIENIE LUB POTWIERDZENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU LUB KARTY BEZPIECZEŃSTWA STATKU LUB PRZEDŁUŻENIE ŚWIADECTWA W ZAKRESIE OCHRONY MORZA PRZED ZANIECZYSZCZENIEM PRZEZ STATKI

  218.00

   

  8.04

  WYKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ŻEGLUGI MORSKIEJ LUB ŚRÓDLĄDOWEJ

  44.00

   

  9.01

  DOKONANIE, NA WNIOSEK STRONY, CZYNNOŚCI POZA LOKALEM URZĘDU KONSULARNEGO, ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 8 GODZIN, WŁĄCZNIE Z CZASEM NA DOJAZD I POWRÓT DO URZĘDU

  98.00

   

  9.02

  DOKONANIE CZYNNOŚCI WYMIENIONEJ W TARYFIE W TRYBIE PILNYM

  33.00

   

  5. SPRAWY WIZOWE

   

  0.01

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN

  66.00

   

   

  0.04

  WIZY SCHENGEN - TRYB SPECJALNY (DZIECI 6-12)

  39.00

   

  3.01

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ

  66.00

   

  3.02

  PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O WYDANIE WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ

  66.00

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: